De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Het toezicht van de AFM heeft het doel om het vertrouwen in de financiële markten te borgen en eerlijke en transparante financiële markten te bevorderen. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederla

Een financiële dienstverlener, zoals een bank of verzekeraar, moet een interne klachtenprocedure hebben. Via deze klachtenprocedure kunt u in eerste instantie uw klacht indienen. Levert dit  geen resultaat op? Dan is er het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid bemiddelt bij problemen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Het Kifid heeft een ombudsman en een geschillencommissie.

Heeft u een schade opgelopen dien een verzoek in voor compensatie of vergoeding.

KIFID
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Website: https://www.kifid.nl/consumenten/hoe-dient-u-uw-klacht-in
E-mail: consumenten@kifid.nl
Tel.: 0900-3552248

Misschien bent u niet de enige met een klacht over bepaalde financiële producten of financiële dienstverleners. Stuur daarom een kopie van uw klacht naar het Meldpunt Financiële Markten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM kan een onderzoek starten naar de financiële dienstverlener als er meer klachten zijn. Op die manier kan de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.

nd.

De AFM richt zich op het gedrag van instellingen die actief zijn op financiële markten. De AFM ziet erop toe dat financiële instellingen deskundig en betrouwbaar zijn, dat de informatie van deze instellingen feitelijk juist, begrijpelijk en niet misleidend is en dat deze instellingen handelen in het belang van hun klanten.

De AFM heeft verschillende middelen tot haar beschikking om op te treden indien financiële instellingen wet- en regelgeving niet nakomen. De AFM heeft het mandaat om een instelling een waarschuwing te geven, een boete of dwangsom op te leggen en aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

De AFM is een zelfstandig bestuursorgaan met een personeelsbestand van ca. 500 FTE.

Naast de AFM houdt ook De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op de financiële markten. Zij zijn verantwoordelijk voor het prudentiële toezicht.

De AFM is tevens in internationaal verband actief met als doel het beleid, het toezicht en de handhaving van de nationale toezichthouders op elkaar af te stemmen. Samenwerking kan op deze wijze de effectiviteit van internationale regels waarborgen.