Voorkomen van schulden

Voorkomen van schulden is natuurlijk de eerste stap en van groot belang. Belangrijke punten hierbij zijn:

  • het aanleren en het bevorderen van financiële vaardigheden;
  • het verstrekken van informatie aan mensen die mogelijk risico lopen op schulden;
  • het vroegtijdig signaleren van mensen die in een schuldensituatie dreigen te raken.

In de afgelopen periode zijn door de overheid maatregelen getroffen die de consument moeten beschermen tegen overkreditering. Belangrijke maatregelen op dat gebied zijn:

  • de wettelijke verplichting om informatie in te winnen door de kredietverstrekker over financiële positie van de consument met als doel te beoordelen of kredietverlening verantwoord is.
  • Betere kredietwaardigheidtoets (Hogere boetes bij overtreding van de kredietregels; aanscherping van de regels voor kredietreclame (lenen kost geld); implementatie van de Europese richtlijn consumentenkrediet (alle vormen van lenen is krediet; dit geldt ook voor flitskrediet).