Media toezichthouders

Commissariaat voor de Media

Het Commissariaat voor de Media verleent vergunningen en ziet erop toe dat op Nederland gerichte media-instellingen zich houden aan de Mediawet. Vergunningverlening en toezicht, met bijbehorende handhaving van de regelgeving, vallen uiteen in de volgende activiteiten.

 • Toestemmingen verlenen aan:
  • commerciële media-instellingen
  • evenementenzenders
 • Registreren van commerciële mediadiensten op aanvraag
 • Aanwijzen van lokale en regionale publieke media-instellingen
 • Bekostigen van de regionale publieke media-instellingen
 • Toestemmingen verlenen voor:
  • nevenactiviteiten van publieke media-instellingen
  • vormen van publiek-private samenwerking.
 • Toetsen van:
  • de rechtmatige besteding van publiek geld
  • de naleving van voorwaarden voor nevenactiviteiten en publiek-private samenwerking
  • de naleving van formatverplichtingen door commerciële etheromroepen
  • de naleving van de programmaquota (verplichte percentages Europese, onafhankelijke, recente en Nederlands- of Friestalige programmaonderdelen en ondertiteling)
  • de naleving door de lokale en regionale publieke media-instellingen van de ICE-norm (uit te zenden hoeveelheid informatie, cultuur en educatie) en de productienorm.
  • de naleving door alle publieke en commerciële media-instellingen van de regels voor reclame en sponsoring.
  • de naleving van de prestatieafspraken uit de overeenkomst tussen minister en landelijke publieke omroep
  • de gelieerdheid tussen commerciële radio-omroepen.
 • Monitoren van mediaontwikkelingen en mediaconcentraties (Mediamonitor).
 • Toezien op de naleving van voorschriften die zien op de noncommercialiteit, de integriteit en de bestuurlijke organisatie van de NPO en de landelijke publieke media-instellingen, dit in samenwerking met de Commissie ter bevordering van Goed bestuur en Integriteit Publieke Omroep (CIPO) zoals vastgelegd in het  Samenwerkingsprotocol Commissariaat voor de Media en Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO);
 • Samen met de ACM doelmatig toezicht houden op en optreden tegen inbreuken op de consumentenwetgeving, zoals vastgelegd in Samenwerkingsprotocol ACM en Commissariaat voor de Media;
 • Toezien op media-aanbod dat mogelijk ernstige schade kan toebrengen aan jongeren onder de zestien jaar.
 • Metatoezicht uitoefenen op het functioneren van het Nicam.
 • Uitoefenen van toezicht op de vaste boekenprijs.
 • Optreden als sectorspecifieke consumentenautoriteit.
 • De minister van OCW adviseren over bestaand en toekomstig mediabeleid.

Het Commissariaat voor de Media is ook verantwoordelijk voor het financiële toezicht op de landelijke en regionale publieke omroepen.

Het financiële toezicht op de publieke omroepen richt zich op:

 • de rechtmatigheid van de besteding van publieke omroepmiddelen
 • de non-commercialiteit van publieke omroepinstellingen
 • de transparantie van de financiële verantwoording van de publieke omroepinstellingen.

Het financiële toezicht gebeurt achteraf, onder meer aan de hand van de jaarrekeningen die de omroepen jaarlijks bij het Commissariaat voor de Media moeten aanleveren.