Een klacht over uw advocaat moet u in eerste instantie bespreken met het advocatenkantoor. Als u er samen niet uitkomt, kunnen bepaalde instanties mogelijk bemiddelen. Deze instanties zijn de Geschillencommissie Advocatuur, de Raad van Toezicht, de Raad van Discipline en het Hof van Discipline.

Klachtenprocedure advocatenkantoor

Een klacht over uw advocaat bespreekt u eerst met de advocaat zelf. Het advocatenkantoor moet over een klachtenfunctionaris en een kantoorklachtenregeling beschikken. Informeer bij uw advocaat hoe deze klachtenprocedure, die kosteloos is, werkt.

Vervolg klachtenprocedure

Komt u er met uw advocaat niet uit, dan zijn er vervolgstappen mogelijk. U kunt een klacht indienen bij de deken van de orde van advocaten in het arrondissement waar uw advocaat werkt. Bij de deken kunt ook advies krijgen over de te nemen stappen.

De volgende mogelijkheden zijn niet kosteloos. U kunt uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Dit kan als de advocaat is aangesloten bij deze commissie. Het kan ook als u en uw advocaat schriftelijk afspreken het meningsverschil aan de commissie voor te leggen. Het is ook mogelijk dat de kantoorklachtenregeling naar een andere vorm van bindend advies verwijst. Tot slot kunt u met uw klacht terecht bij de burgerlijke rechter.

Notaris

Indien u niet tevreden bent met de diensten of handelswijze van een notaris dan kunt u de volgende stappen ondernemen.

Bespreek het bezwaar eerst met de notaris: leg d.m.v. een gesprek met de notaris uw bezwaar op tafel en de notaris kan zijn handelswijze dan uitleggen. Meestal werkt dit al verhelderend en kan een oplossing gevonden worden;

Bemiddeling door de KNB; dit is de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en heeft als taak de zorg voor een goede beroepsuitoefening. het is overkoepelend orgaan van de notarissen. De KNB zal informeel bemiddelen in het conflict en zal de beide partijen altijd stimuleren om een oplossingsrichting te zoeken. Vaak leidt dit tot een een oplossing van het conflict.

Klacht indienen bij Kamer van Toezicht: Deze kamer is belast met de rechtspraak over notarissen (kandidaat-notarissen). De klacht moet gaan over de (foutieve) ambtsuitoefening van de betreffende (kandidaat-)notaris. De kamer kan hier een uitspraak over doen en ook een sanctie opleggen aan de (kandidaat-)notaris. Voor eventuele schadevergoedingen moet u naar de civiele rechter.