Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn de waterbeheerders in Nederland. Zij zorgen er onder meer voor dat er voldoende water is. En dat het land is beschermd tegen overstromingen. Daarnaast zijn ook provincies en gemeenten betrokken bij het waterbeheer.

          Rijkswaterstaat (RWS)

  • Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer van grote wateren, zoals de zee en de rivieren. RWS waarschuwt de verantwoordelijke overheden op tijd voor hoogwater of storm op zee. Daarnaast onderhoudt RWS dijken, dammen, stuwen en stormvloedkeringen. Ook beschermt RWS de kust en geeft het rivieren meer ruimte. Bijvoorbeeld door uiterwaarden te verdiepen en nevengeulen aan te leggen.

          Waterschappen

  • Waterschappen zijn verantwoordelijk voor de regionale wateren, zoals kanalen en poldervaarten. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat het water schoon is zodat dat visstand op peil blijft. Waterschappen beschermen het land ook tegen overstromingen en  zorgen ervoor dat landbouwers voldoende water hebben voor hun gewassen. Ook zorgen ze voor zuivering van afvalwater.

Is er iets niet in orde met het water bij u in de buurt?

Meld het bij   Meldpuntwater

Meldpuntwater is een gezamenlijke website van alle instanties in Nederland die het water beheren. Dus gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat.