Pesterij

Ouders zijn verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van hun kind. Op school kan het kind te maken krijgen met pesten. De school moet zich inspannen om pesten tegen te gaan. Signalen van ouders zijn daarvoor belangrijk. Leerkrachten kunnen effectiever optreden tegen pesten als ze goed geïnformeerd zijn, en als ze alert zijn op leerlingen die afwijken van het gemiddelde.

Er zijn verschillende anti-pestprogramma’s beschikbaar. Anti-pestbeleid is een wettelijke verplichting voor scholen waar de Onderwijsinspectie toezicht op houdt.

De Wet Veiligheid op school

Sinds 1 augustus 2015 geldt de Wet Veiligheid op school die scholen verplicht om:

  • beleid op te stellen en uit te voeren (bijvoorbeeld een pestprotocol);
  • een pestcoördinator aan te stellen (die de uitvoering van het beleid coördineert);
  • pesten te monitoren;
  • een laagdrempelig aanspreekpunt voor ouders en leerlingen aan te stellen (bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon).