Soorten jeugdzorg

  • ambulante zorg (aan huis) bij problemen tussen ouders en kind, spijbelen, depressiviteit.
  • pleegzorg; tijdelijke overname van opvoeding en verzorging
  • opname in jeugdinstelling
  • hulp aan jongeren met psychische aandoening (Jeugd GGZ)
  • hulp aan jongeren met (lichte) lichamelijke of verstandelijke beperking of somatische dan wel psychiatrische aandoening
  • hulp aan jongeren met ernstige beperking
  • onder toezicht stelling en voogdij (Jeugdbescherming)
  • jeugdreclassering

Aangezien het om een kwetsbare groep gaat, vallen jeugdhulpwerkers onder het Tuchtrecht om zo de kwaliteit van de zorg beter te kunnen controleren. Daarnaast is er een verplichte beroepsregistratie BIG  www.bigregistratie.nl  en Kwaliteitsregister Jeugd  https://skjeugd.nl