Toezichthouders

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Het toezicht van de AFM heeft het doel om het vertrouwen in de financiële markten te borgen en eerlijke en transparante financiële markten te bevorderen. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM richt zich op het gedrag van instellingen die actief zijn op financiële markten. De AFM ziet erop toe dat financiële instellingen deskundig en betrouwbaar zijn, dat de informatie van deze instellingen feitelijk juist, begrijpelijk en niet misleidend is en dat deze instellingen handelen in het belang van hun klanten.

De AFM heeft verschillende middelen tot haar beschikking om op te treden indien financiële instellingen wet- en regelgeving niet nakomen. De AFM heeft het mandaat om een instelling een waarschuwing te geven, een boete of dwangsom op te leggen en aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

De AFM is een zelfstandig bestuursorgaan met een personeelsbestand van ca. 495 FTE.

Naast de AFM houdt ook De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op de financiële markten. Zij zijn verantwoordelijk voor het prudentiële toezicht.

De AFM is tevens in internationaal verband actief met als doel het beleid, het toezicht en de handhaving van de nationale toezichthouders op elkaar af te stemmen. Samenwerking kan op deze wijze de effectiviteit van internationale regels waarborgen.

De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) is de centrale bank in Nederland. DNB maakt zich sterk voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland. DNB oefent in Nederland prudentieel toezicht uit op financiële instellingen. Prudentieel toezicht houdt in dat DNB erop toeziet dat financiële instellingen hun financiële verplichtingen kunnen nakomen. Daarnaast is DNB als onderdeel van de Europese Centrale Bank (ECB) medeverantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van het monetaire beleid in de landen die de euro hebben ingevoerd, en voor taken in het betalingsverkeer.

De taakuitvoering van DNB moet leiden tot:

  • prijsstabiliteit en een evenwichtige macro-economische ontwikkeling in Europa
  • een schokbestendig financieel systeem en een veilig, betrouwbaar en efficiënt betalingsverkeer
  • solide en integere financiële instellingen die hun verplichtingen nakomen
European Central Bank (ECB)

Sinds 1 januari 1999 is de Europese Centrale Bank (ECB) verantwoordelijk voor het uitvoeren van het monetair beleid voor het eurogebied.

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank vormen de wettelijke basis van het gemeenschappelijke monetaire beleid. Krachtens de Statuten werden met ingang van 1 juni 1998 zowel de ECB als het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) opgericht. De ECB werd opgericht als de kern van het Eurosysteem en het ESCB. De ECB en de nationale centrale banken verrichten tezamen de taken die aan hen zijn toevertrouwd. De ECB bezit rechtspersoonlijkheid naar internationaal publiekrecht