Kosten basisschool

Ouders betalen geen lesgeld voor het basisonderwijs. Scholen kunnen wel een ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten. Buitenschoolse opvang is altijd voor rekening van de ouders.

Ouderbijdrage extra activiteiten

Scholen bieden vaak extra activiteiten aan naast het gewone lesprogramma. Bijvoorbeeld het sinterklaasfeest of de kerstviering, een schoolreisje, zwemlessen of schooltuintjes. Voor deze activiteiten mag de school aan ouders een financiële bijdrage vragen, de ouderbijdrage. Deze bijdrage is altijd vrijwillig.

 Kinderen mogen naar de basisschool als ze 4 jaar zijn. De meeste kinderen volgen 8 jaar basisonderwijs. Kinderen die moeilijk leren kunnen naar een school voor speciaal basisonderwijs. Als kinderen veel extra ondersteuning nodig hebben, is het speciaal onderwijs soms een betere keus.  Vanaf augustus 2014 moeten scholen zorgen dat een kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende plek krijgt. Dit heet passend onderwijs.

Kosten buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor en na schooltijd, op vrije dagen en tijdens schoolvakanties. Scholen organiseren deze opvang niet zelf, zij werken hiervoor  samen met een kinderopvangorganisatie. De ouders betalen de kosten van de BSO.

Teruggave kinderopvangtoeslag

Een deel van de kosten voor de buitenschoolse opvang (BSO) kunt u mogelijk terugkrijgen via de kinderopvangtoeslag. U vraagt de kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst.