Toezicht en belangen

Onderwijs raad

De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert de regering en de Kamer, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van het onderwijs.

Belangen organisaties

Beter  Onderwijs Nederland

Beter Onderwijs Nederland is een vereniging opgericht in 2006 die het Nederlandse onderwijs weer meer kwaliteit wil laten leveren. De vereniging stelt dat het Nederlandse onderwijs door de opeenvolgende onderwijsvernieuwingen en -experimenten een steeds zwakkere uitstroom levert.

VOO

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is een onafhankelijke vereniging van ouderraden, mezeggenschapsraden en scholen in primair en voortgezet onderwijs. Veel ouders en leerkrachten zijn persoonlijk lid omdat zij de doelstelling en activiteiten van de VOO belangrijk vinden.

Steunpunt passend onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs van Balans geeft informatie over passend onderwijs aan ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Ouder kunnen bij het steunpunt terecht voor vragen en adviezen over gedrag, onderwijs, traniningen en workshops op het gebied van passend onderwijs.