Aanmelden voor passend onderwijs

Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind. Dit doet u minimaal 10 weken voordat het nieuwe schooljaar begint. U kunt uw kind bij een school naar keuze aanmelden. Dat kan ook een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs zijn. Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, moet u dat bij de aanmelding doorgeven.

Garantie van een passende onderwijsplek

De school waar u uw kind aanmeldt moet uw kind een passende onderwijsplek geven. Deze plicht is vastgelegd in de zorgplicht. Samen met u onderzoekt de school welke extra ondersteuning uw kind nodig heeft. Daarna bekijkt de school of het die ondersteuning zelf kan geven. Of biedt de school een plek op een andere gewone of speciale school die dit wel kan.

De school heeft 6 weken om te bekijken of uw kind kan worden toegelaten. Deze periode kan de school 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Het is daarom belangrijk dat u uw kind op tijd schriftelijk aanmeldt (minimaal 10 weken). Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd kan worden geplaatst.

Zoeken naar een passende onderwijsplek

Kan de school uw kind niet toelaten? Dan moet de school duidelijk aangeven waarom dat zo is. De school moet uw kind dan een passende onderwijsplek op een andere school aanbieden. Dit doet de school in overleg met u.

Daarbij moet de school rekening houden met:

  • de behoefte van uw kind;
  • uw voorkeuren;
  • de mogelijkheden van de scholen in de regio. Door deze regio-indeling krijgt uw kind zo dicht mogelijk bij huis passend onderwijs.

Heeft de school na 10 weken nog geen besluit genomen over de toelating van uw kind en zit uw kind nog niet op een andere school? Dan heeft uw kind recht op een tijdelijke plaatsing op de school waar u uw kind heeft aangemeld.

Niet eens met de aangeboden onderwijsplek

Bent u het niet eens met het besluit over de toelating van uw kind of over de onderwijsplek op een andere school? Probeer dan eerst om samen met de school, het samenwerkingsverband of een onderwijsconsulent een goede oplossing te zoeken. Lukt dat niet, dan kunt u op een aantal manieren bezwaar maken.

Ontwikkelingsplan voor uw kind

Als uw kind dat extra ondersteuning nodig heeft, is toegelaten, dan stelt de school in samenwerking met u een ontwikkelingsperspectief op. In dit plan staat:

  • welke extra begeleiding uw kind krijgt;
  • welk eindniveau uw kind kan halen;
  • welke extra ondersteuning en zorg nodig is.

Bent u het niet eens met het ontwikkelingsperspectief? En komt u er samen met de school niet uit? Dan kunt u het samenwerkingsverband passend onderwijs in uw regio betrekken. De school van uw kind weet ook welk samenwerkingsverband dit is. Komt u er ook dan niet samen uit? Dan kunt u kosteloos een beroep doen op een onderwijsconsulent. Lost dat niets op, dan kunt u hierover een oordeel vragen aan de landelijke geschillencommissie passend onderwijs.