Studiefinanciering

U wordt 18 jaar en volgt een opleiding in het voortgezet onderwijs of in het volwassenenonderwijs. Voor school moet u dan meerdere zaken aanschaffen, zoals boeken en leermiddelen. Nu uw ouders geen kinderbijslag meer voor u krijgen, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor uw opleiding. Deze ’tegemoetkoming scholieren’ bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage en is een gift.

U komt in aanmerking voor de basistoelage als u een voltijdopleiding volgt in het:

voortgezet onderwijs (mavo, havo, vwo, vmbo-tl, lwoo en praktijkonderwijs)

voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (één- en tweejarige mavo, havo en vwo)

voortgezet speciaal onderwijs.

De opleiding moet door het ministerie van OCW worden bekostigd, zijn aangewezen of zijn erkend.

Als u particulier onderwijs volgt, komt u niet altijd in aanmerking voor een tegemoetkoming. Informeer bij de school wat de mogelijkheden zijn. Als u een deeltijdopleiding gaat volgen, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming deeltijders.

Volgt u een vavo-opleiding en betaalt u cursusgeld? Vraag dan bij uw school na of uw inschrijvingsvorm recht geeft op een tegemoetkoming. Als u onder de Rutteregeling valt of u op het vavo ingestroomd bent via de gemeente, dan heeft u recht op een tegemoetkoming, als u ook aan de overige voorwaarden voldoet.

Bij een deeltijdopleiding komt u niet in aanmerking voor de tegemoetkoming scholieren. Als u meer dan één deeltijdopleiding volgt en deze opleidingen samen meer dan 850 klokuren bedragen, dan kunt u wel in aanmerking komen voor de tegemoetkoming.

Leeftijd

U kunt een tegemoetkoming ontvangen als u tussen de 18 en 30 jaar oud bent. De tegemoetkoming scholieren gaat in op de eerste dag van het kwartaal na je achttiende verjaardag. Dit kan dus zijn op: 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.

Voorbeeld:U wordt 18 jaar op 2 juli. U heeft dan recht op tegemoetkoming per 1 oktober. Als u op de eerste dag van het kwartaal 18 jaar wordt, dan heeft u met ingang van die dag recht op tegemoetkoming scholieren.

De maand na je 30ste verjaardag heeft u geen recht meer op de tegemoetkoming.

Voor het voortgezet speciaal onderwijs gelden andere voorwaarden. U kunt dan een basistoelage krijgen tot en met de maand dat u 20 jaar wordt. Als de Inspectie van het Onderwijs een ontheffing van de leeftijdsgrens voor u heeft gegeven, gelden er andere termijnen.

Nationaliteit

U moet de Nederlandse nationaliteit hebben om in aanmerking te komen voor de basistoelage. Als u een andere nationaliteit hebt en in Nederland woont, dan kunt u soms ook de tegemoetkoming scholieren ontvangen. Met het nationaliteitenschema kunt u nagaan of dit voor u het geval is. Heeft u nu nog geen verblijfsdocument, maar verwacht u dit document binnenkort wel te krijgen? Dan is het verstandig om uw tegemoetkoming wel alvast aan te vragen. Het duurt namelijk enkele weken voor uw aanvraag is verwerkt.

Voorwaarden aanvullende toelage

U kunt alleen in aanmerking komen voor de aanvullende toelage als u ook al recht hebt op een basistoelage. Er wordt naar het gezamenlijke inkomen gekeken van uw ouder en zijn of haar eventuele partner om de toelage vast te stellen. In de berekening van de aanvullende toelage wordt ook het aantal kinderen dat uw ouder verzorgt, meegeteld. Het kan zijn dat u geen aanvullende toelage krijgt omdat het inkomen van uw ouder te hoog is.

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming in het lesgeld moet je bovendien ook les- of cursusgeld betalen. Als u in de loop van het schooljaar 18 wordt, heeft u dat schooljaar geen recht op een tegemoetkoming in het lesgeld. Als u vavo of particulier voortgezet onderwijs volgt, kunt uw ouder voor dat schooljaar wel de tegemoetkoming ouders aanvragen.

Hoeveel kan ik ontvangen?

De basistoelage en of u een aanvullende toelage krijgt, is afhankelijk van meerdere factoren. Gebruik de rekenhulp om te bepalen of uw recht heeft en hoe hoog het bedrag is.

Bereken tegemoetkoming scholieren (DUO)
Hoe kan ik het aanvragen?

Zowel de basistoelage als de aanvullende toelage vraagt u aan met het formulier Aanvraag tegemoetkoming scholieren.

Aanvragen tegemoetkoming scholieren (DUO)
U kunt het gehele schooljaar een aanvraag doen. Vraag de tegemoetkoming bij voorkeur drie maanden voor uw 18e verjaardag aan. Na uw 18e verjaardag kunt u ook nog aanvragen. Doe de aanvraag wel voordat het schooljaar voorbij is. Binnen acht weken na uw aanvraag ontvangt u bericht van DUO.

De tegemoetkoming gaat op de eerste dag van het kwartaal volgend op je verjaardag in. Dit is 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Als u op één van deze data 18 jaar wordt, dan gaat de tegemoetkoming direct in. De tegemoetkoming wordt aan het einde van de maand uitbetaald .